General Conditions/ Algemene Voorwaarden - only available in Dutch
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen fiegraphie en de klant/opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn bindend. De klant/opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Algemeenheden
1.Voor elke opdracht of levering zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij er een duidelijk omschreven en door beide partijen ondertekend contract bestaat.
2.Iedere klant/opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
3.Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen fiegraphie en de klant/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
4.fiegraphie is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.
Offertes en Bestellingen
1. De offertes en bestekken van fiegraphie zijn slechts indicatief. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum 30 dagen.
2. Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, verondersteld de kennis en aanvaarding van de tarieven, prijzen en algemene voorwaarden door de klant/opdrachtgever en is bindend.
3. Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door fiegraphie aan de klant/opdrachtgever in rekening gebracht.
4. De offertes en bestekken van fiegraphie worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.
5. Bestellingen zijn bindend voor de klant/opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant/opdrachtgever en dit zowel schriftelijk of via mail.
6. Alle door fiegraphie opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief en steeds exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Termijnen en levering
1. Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
2. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die fiegraphie nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.
3. Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.
4. Indien een klant/opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is fiegraphie gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
5. Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de opdrachtgever. Alle verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant/opdrachtgever. Bijkomende kosten zullen worden toegevoegd aan het factuurbedrag.
Materialen en ter beschikking gestelde goederen
1. Beeldmateriaal of teksten, die door de opdrachtgever worden aangeleverd via eender welke digitale of elektronische manier, papier of eender welke andere drager, en die dienen ter voorbereiding of ontwikkeling van producten of diensten die door fiegraphie moeten uitgewerkt worden, hoeven niet terug bezorgd te worden, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling.
2. De opdrachtgever vrijwaart fiegraphie voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door fiegraphie.
3. De opdrachtgever ontslaat fiegraphie uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van goederen die door hem ter beschikking werden gesteld van fiegraphie door om het even welke reden, behoudens opzet of grove schuld van fiegraphie.
4. De opdrachtgever draagt alle risico’s, verantwoordelijkheden en kosten van de door fiegraphie in het kader van de bestelling ter beschikking gestelde goederen, documenten, projecten, enz...
Intellectuele rechten
1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met fiegraphie, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van fiegraphie veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
3. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging fiegraphie als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door fiegraphie gehanteerde honorariumtarieven.
4. Orginele en exclusieve creaties verzorgd door fiegraphie blijven altijd onvervreemdbaar haar eigendom, zowel moreel als intellectueel, en zijn niet door de klant opeisbaar, tenzij er uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Bij elk gebruik van deze originele creaties van fiegraphie, dient er een bronvermelding te zijn van fiegraphie (Copyright © fiegraphie).
5. Grafisch ondersteunende creaties verzorgd door fiegraphie, zullen in zijn geheel worden gedeeld met de klant/opdrachtgever. Indien de geleverde documenten na oplevering, werden gewijzigd op gelijk welke manier, vervalt de verantwoordelijkheid en daarbij elk recht tot klacht.
6. Indien fiegraphie beschadiging constateert aan haar origineel uitgevoerde werken en prestaties zonder daarvoor toestemming te hebben verleend, behoudt fiegraphie zich het recht voor, de rechten aan de opdrachtgever te verkopen, of herstel tot oorspronkelijke staat te eisen, of het beschadigde product definitief te verwijderen.
7. fiegraphie is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële opdrachtgevers.
Factuur
1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant/opdrachtgever van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden hier vermeldt en op de website www.fiegraphie.be.
2. Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van EUR 25, als schadebeding.
3. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle overgedragen rechten, binnen de overeenkomst tussen fiegraphie en de opdrachtgever, opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de uitvoering van de bestelling door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt.
Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van fiegraphie niet kan worden verlangd de opdracht te vervullen, heeft fiegraphie het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft fiegraphie het recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en de verplichting de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
Klachten - aansprakelijkheid
1. Om aanvaard te worden moeten alle klachten binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur aangetekend ingediend zijn.
2. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van fiegraphie zouden teweegbrengen, ontslaan fiegraphie in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
3. De afgifte van de ondertekende en gedateerde “goed voor verwerking” of “goed voor druk”, of een per e-mail gegeven “akkoord” of “goedkeuring” ontslaat fiegraphie van elke aansprakelijkheid in verband met fouten nadien vastgesteld.
4. fiegraphie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
5. fiegraphie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. De aansprakelijkheid van fiegraphie voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van de factuur.
6. fiegraphie zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal fiegraphie echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleend ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties.
7. Indien fiegraphie bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar fiegraphie weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Dan kan fiegraphie daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
8. fiegraphie is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de klant/opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
9. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het niet tot de opdracht van fiegraphie tot het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
10. De gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de klant/opdrachtgever het geheel van de levering te weigeren.
11. De aansprakelijkheid van fiegraphie beperkt zich tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere vergoeding.
12. De opdrachtgever blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld werden, verbonden aan de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
13. De opdrachtgever vrijwaart fiegraphie voor alle aanspraken van derden.
14. fiegraphie is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van fiegraphie.
15. Indien het geleverde goed na de oplevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, vervalt elk recht tot klacht.
16. fiegraphie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat fiegraphie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17. fiegraphie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. fiegraphie is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
18. Op alle overeenkomsten en verbintenissen van fiegraphie is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen is alleen de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.Back to Top